Vedtægter for SKIBBYKORET

§ 1 NAVN

Foreningens navn er SKIBBYKORET


§ 2 FORMÅL

§2a At samle medlemmer til amatørkorsang.

§2b At udbrede kendskabet til amatørkorsang på lokalt plan.


§3 MEDLEMMER

§3a Som medlem kan optages enhver, der har lyst og evner til at dyrke amatørkorsang.

§3b Ethvervt medlem skal være villig til at anskaffe og bære korets uniform ved optræden.

§3c Når koret udøver sin virksomhed under aftenskolen, skal de almindelige deltager-betingelser fra folkeoplysningsloven følges.


§4 LEDELSE

§4a Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på en generalforsamling.

§4b Et programudvalg, hvor formand og dirigent er fødte medlemmer, samt 2 medlemmer valgt på generalforsamlingen og 1 medlem udpeget af bestyrelsen.

§4c Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse og kan tilslutte foreningen andre organisationer, der ved medlemskab fremmer korets formål.

§4d Bestyrelsen konstituerer sig på et møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Formand og kasserer må ikke være samme person.


§5 GENERALFORSAMLING

§5a Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§5b Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i sæsonens sidste måned, dog senest 15. maj.

§5c Generalforsamlingen bekendtgøres ved 2 på hinanden følgende korøveaftener, senest 14 dage før afholdelse.

§5d Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde seneste 8 dage før afholdelse.

§5e Sager, der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

§5f Der vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, som afgår skiftevis med 3 på ulige årstal og 2 på lige årstal.

Der vælges 2 suppleanter, der afgår skiftevis.
Der vælges 2 revisorer, der afgår skiftevis, samt 1 revisorsuppleant.
Der vælges en nodearkivar.
Alle valg er 2-årige, dog nyvælges revisorsuppleanten og programudvalgets medlemmer hvert år.

§5g DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt programudvalgsmedlemmer.
6. Valg af revisorer, samt revisorsuppleant.
7. Valg af nodearkivar.
8. Drøftelse af kordirigent.
9. Eventuelt.

§5h Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, og alle personvalg afgøres ved skiftlig afstemning.

Ved lovændringer kræves dog, at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for lovændringerne.


§6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal, såfremt bestyrelsen eller 3/4 af medlemmerne fremsætter ønske herom, indkaldes med den samme frist som den ordinære.


§7 KONTINGENT, REGNSKAB, REVISION

§7a Medlemmer betaler kontingent, hvori skal være inkluderet kontingent til eventuelle korsammenslutninger samt nodemateriale, der udleveres til låns.

§7b Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Kassereren eller formanden kan åbne konto for Skibbykoret i et pengeinstitut og benytte ”Netbank” til kontoen eller anvende anden betalingsmåde.

§7c Revisorerne reviderer kassererens regnskab, kontrollerer indtægter og udgifter samt beholdingens tilstedeværelse og afstemmer dette med pengeinstitut. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn, hvorom de efterfølgende skal underrette bestyrelsen.


§8 FORENINGENS OPHØR

§8a Foreningen kan ophæves, såfremt bestyrelsen eller 3/4 af medlemmerne fremsætter forslag herom, og dette vedtages på en ordinær generalforsamling og derefter på en ekstraordinær generalforsamling.

§8b På den ekstraordinære generalforsamling besluttes anvendelsen af foreningens eventuelle midler.


VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 12. MAJ 2003.
ÆNDRET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 4. MAJ 2009.